REGULAMIN

AKTUALNY REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 16.10.2018r

 • 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Admin–  Admin „Twój suplement”  prowadzony przez Kabza Katarzyna Kabzińska  z siedzibą w Warszawie ul. Saska 2m 106, 03-968 Warszawa.  Wpisaną do rejestru przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Sklep– sklep internetowy  prowadzony pod adresem WWW.twojsuplement.pl  
  za pośrednictwem którego Admin świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 6. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA
 1. Admin świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, takich jak suplementy diety.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Admin informuje, że do wysyłkowej sprzedaży nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
  (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie
 4. Sklep prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 5. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu Polskiemu.
 6. Wszystkie użyte w Sklepie nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 7. Zamówione w Sklepie towary dostarczane są na zasadach wskazanych w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
 8. Za zamówione w Sklepie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.
 9. Koszty dostawy wskazane zostały w zakładce „Dostawa”.
 10. Zawartość Sklepu internetowego, w szczególności układ Sklepu tj, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Admin nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 11. Opisy towarów znajdujące się na Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
 12. Ceny towarów podane na Stronie są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 13. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty punktów stacjonarnych, czy aukcji internetowych.
 14. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 15. Kupujący zobowiązany jest do:
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Admina
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Sklep obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.
 • 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Admina w Sklepie  Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia mieszczący się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Admina otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Admin oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 3. Wybór opcji „ Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. W momencie wyboru opcji „ Potwierdzam zamówienie.”, zostaje zawarta między Adminem a Kupującym umowa sprzedaży przez Admina towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez Admina Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty 
  za zamówione w Sklepie towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. 
  W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. O terminie realizacji zamówienia Admin informuje podczas składania zamówienia, 
  w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną 
  w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od:
  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;
  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
 9. Admin  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Admin nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
  • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Admina  przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego
  • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Jeżeli Admin odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży z Adminem i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
 12. Admin wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki zamówienia. Link do pobrania faktury w formie PDF zostanie wysłany Kupującemy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta użytkownika.  Wysłanie przez Admina linku do pobrania faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.
 13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na Sklepie. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ” Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Admin wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta. Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@twojsuplement.pl z dopiskiem „usunięcie konta”  . Admin usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.
 • 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW
 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
  • Tradycyjnym przelewem na podane konto bankowe
  • szybkim przelewem internetowym (PayU);
  • „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 1000 zł).
 2. Zamówiony przez Kupującego towar może być:
  • odebrany przez Kupującego osobiście w siedzibie firmy ul Saska 2/106 03-968 Warszawa, po wcześniejszym ustaleniu drogą telefoniczną.
  • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.
 3. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 4. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego w Sklepie  w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Admin zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego.
 5. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi  2) dni robocze od dnia odbioru przesyłki ze Sklepu. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia)Admin zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, 
  czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy  spisać z kurierem protokół szkody.
 8. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej 
  i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Admin Sklepu  zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Admin zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Adminowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@twojsuplement.pl lub pisemnie na adres:  Saska 2m106 03-968 Warszawa z dopiskiem „reklamacja zamówienia nr……”
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Admin jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Admin może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Twój Suplement, Dział Reklamacji, ul. Saska 2/106  03-968 Warszawa. Admin nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Admin  ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Admina we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Admina, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane ze Sklepu  nie podlegają zwrotowi.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Admina, Admin nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej reklamacje@twojsuplement.pl  lub pisemnie na adres Twój Suplement  Saska2/106, 03-968 Warszawa. Kabza Katarzyna Kabzińska
 5. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 6. Zwracany produkt, nie może nosić śladów użytkowania. Nie może być otwierany ani konsumowany, a plomby zabezpieczające opakowanie, nie mogą być zerwane, w przeciwnym  razie Zwrot nie zostanie uwzględniony.
 7. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 8. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:  Saska 2 m 106, 03-968 Warszawa . Twój Suplement – Kabza Katarzyna Kabzińska
 9. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Admin nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, 
  w których:

  • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Admin informował klienta przy składaniu zamówienia;
  • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; takich jak suplementy diety
  • przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.
 • 7 OCHRONA DANYCH
 1. Admin zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Admin podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 • 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie towarów Kupujący może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej:  biuro@twojsuplement.pl bądź telefonicznie : +48 603503987